Ruvenzori: Gorje Hewek & Izhevski, Volen Sentir

Ruvenzori: Gorje Hewek & Izhevski, Volen Sentir

  •  Суббота, 3 Февраль, 23:00 — 06:00
  •  Пропаганда, Большой Златоустинский пер., 7, Москва

3 февраля. Суббота
21:00–0:00
Sergey A.M.
0:00–6:00
RUVENZORI
Gorje Hewek
Izhevski
Volen Sentir
VJ Maria Meshkova
(house)